Search This Blog

20130508

Dai Nippon (poem)

From Kyushu to Shikoku to Honshu and Yezo, the greatest Japanophile knows much about Hello Kitty, Manga, Anime, Akira, Morning Musumé, Ran, Sukiyaki, Enka, and the Meiji era.

Otaku in Japan are his best friends, and ever beautiful are the cherry blossoms of the fourth month.

That's because he's a great admirer of Japan.

A heartfelt thanks!
和訳 (Japanese Translation)
九州から四国へ本州とエゾに最大の親日家は、ハローキティ、マンガ、アニメ、アキラ、モーニング娘、蘭、すきやき、演歌、そして明治時代について多くを知っています。

日本でのオタクは、彼の親友であり、今までに美しい四月の桜です。

彼は日本の偉大な崇拝者だからだ。

私の肝臓の底からありがとうございます!
Romaji
Kyūshū kara Shikoku e Honshū to ezo ni saidai no shin'nichi-ka wa, harōkiti, manga, anime, Akira, mōningu musume, ran, suki yaki, enka, soshite Meiji jidai ni tsuite ōku o shitte imasu. Nihon de no otaku wa, kare no shin'yūdeari, ima made ni utsukushī 4gatsu no sakuradesu. Kare wa Nihon no idaina sūhai-shadakarada.

Watashi no kanzō no soko kara arigatōgozaimasu!

No comments: