Search This Blog

20131220

Whenever / Itsudemo (poem)

私が言うときは
いつでも 念仏
教祖コール:
「ナム阿弥陀仏像」

__ Translation: Romaji __
Watashi ga iu toki
wa itsu demo Nenbutsu,
Kyōso kōru:
`Namu amida butsuzō'.


__ Translation: English __
Whenever I say
The Nenbutsu, Oyasama Calls:
"Namu Amida Butsu".

No comments: