Search This Blog

20130406

Kokoro / Heart-mind: One heart, two-minds

心が思いやりを象徴するので、心臓心が感情を感じている。

合理的心臓が理性と制御を象徴するので、我々は愚かになるといけないので、それは、心を支配するようべきである。

Romaji transliteration:
Kokoro ga omoiyari o shōchō surunode, shinzō kokoro ga kanjō o kanjite iru.

Gōri-teki shinzō ga risei to seigyo o shōchō surunode, wareware wa oroka ni naruto ikenainode, soreha, kokoro o shihai suru yōbekidearu.
English translation:
Because the heart symbolizes compassion, the heart mind feels emotion.

Because the rational mind symbolizes reason and control, it ought to dominate the heart, lest we become mindless.

What this means is the heart symbolizes emotions and feelings; and the rational mind, reason and control. This is the essence of the original concept of "one heart and two minds" (一つの心、二心 / hitotsu no kokoro, futagokoro).

No comments: