Search This Blog

20130513

Një nënë në vuajtje / A Mother on Suffering

"Vuajtja do të sjellë njerëzit më afër Jezusit." - Nënë Tereza

Një shqiptar i lindur në Üsküp (Shkup), Kosova, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, i cili u bë Nënë Tereza ngritur punon bamirëse në Kalkuta.

Pas vitit 1995, gazeta UK Guardian shkruan për jetimoret e saj.

Një nga akuzat kryesore që ata të bëra ishte se kujdesi i jetimëve nën Nënë Terezës "përbëhej nga bruto neglizhimit dhe abuzimit fizik dhe emocional."

Kështu, në fillim të shekullit 21-të, Nënë Tereza u bë paku biseduar rreth katolik, për shkak të përshtypjen se ajo kishte torturuar jetimët pafajshëm për të lavdëruar Perëndinë.

English translation:
"Suffering would bring people closer to Jesus." — Mother Theresa

An Albanian born in Üsküp (Skopje), Kosovo, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, who became Mother Theresa set up the charity works in Calcutta.

After 1995, the UK newspaper The Guardian wrote about her orphanages.

One of the main charges they made was that the care of orphans under Mother Theresa consisted of "gross neglect and physical and emotional abuse."

Thus, by the early 21st Century, Mother Theresa became the least talked about Catholic, due to the impression that she had tortured innocent orphans to glorify God.

Reference:

The Criticism of Mother Theresa: http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Theresa#Criticism

No comments: